Informácie

Športový klub v Trenčíne finančne podporuje Mesto Trenčín

www.trencin.sk

 

Použitie zdrojov spolufinancovania:

  • prenájom ľadovej plochy
  • nákup spotrebného športového materiálu

:: Stanovy Športového klubu polície KR PZ v Trenčíne

:: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
   
z príjmov fyzickej osoby.

:: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Pre členov

Propozície streleckej sútaže nájdete v sekcii Strelecký oddiel.

:: ŠKPTN - členský poplatok na rok 2016

Členský poplatok (10,- €) je možné zaplatiť pri prezentácií, v prípade neúčasti na VZ je možné zaplatiť osobne u p. Tatranského na KR PZ v Trenčíne, prípadne u vedúcich oddielov, alebo zaslať platbu na č.ú.: IBAN: SK52 0900 0000 0000 4170 6448 v SLSP, variabilný symbol uviesť číslo preukazu ŠKP.

Príklad:

č.p.: 300/2000 uvádzať var. symbol: 0003002000
č.p.: 068/1998 uvádzať var. symbol: 0000681998
č.p.: 264/2/1998 uvádzať var. symbol: 0026421998

Do správy pre prijímateľa uviesť menoPOZOR ZMENA !!!
Oznam pre členov ŠKP Trenčín.

Strelnica Kamenolom je súkromná strelnica a jej vlastníkom je RDA. Informácie o prevádzke strelnice získate na stránkach www.RDA.sk 

Členovia rady ŠKP:

Predseda klubu: Ing. Branislav Blažej - 0910 808 608
Podpredseda: Mgr. Roman Tatranský - 0903 376 706, e-mail: roman.tatransky@minv.sk
Strelecký oddiel: Ing. Peter Kopunec -
0917 678 395, e-mail: peter@skptn.sk
Cyklo - turistický oddiel: Mgr. Marcel Lohazer
Karate: Miroslav Ďuďák
Hokejový oddiel: Martin Smolka
Futbalový oddiel: Mgr. Roman Amrich


Športový klub polície v Trenčíne © 2011